GDPR & Integritetspolicy

Frostevalls kiorpraktik är Personuppgiftsansvarig och har följande kontaktuppgifter:

Uppgifter om din hälsa och den vård du får hanteras under patientdatalagen. Personuppgifter samlas endast för de syften och legala grunder som går under patientdatalagen.

LEGAL GRUND FÖR BEHANDLINGEN: UPPGIFTER OM DIN HÄLSA:

När du nyttjar tjänsterna på kliniken kommer du att behöva dela med dig av personuppgifter i syfte för att fullgöra skyldigheter enligt lag om journalföring. Dessa uppgifter hanteras i enlighet med patientdatalagen och andra lagar som ligger inom hälso- och sjukvården.

ÄNDAMÅL FÖR HANTERING AV DINA PERSONUPPGIFTER:

Dina kontaktuppgifter hanteras för att kunna hålla en löpande kontakt med dig som patient. Uppgifterna hanteras med stöd av avtal eller samtycke från dig som patient.

MED VEM DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER:

Personuppgifter lämnas endast till dig eller de parter som av legala skäl behöver dem. Det kan vara ett landsting eller ett försäkringsbolag. I de fall sådana uppgifter skulle delas är det endast i det syftet att tex ditt försäkringsbolag ska kunna fullgöra sina plikter gentemot dig.

DINA RÄTTIGHETER:
  • Du har rätt att få information om behandling av dina personuppgifter. Sådan information ges bland annat här i detta dokument.
  • Du har rätt att få tillgång till en kopia av de personuppgifter vi samlar om dig.
  • Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade.
  • Du har rätt till att under vissa omständigheter kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Denna rätt är dock villkorad och en begäran kan lämnas utan åtgärd.
  • Du har rätt att få dina personuppgifter du lämnat till oss i ett allmänt använt maskinläsbart format.
  • Du har rätt att invända mot din behandling av dina personuppgifter om du anser att vi inte har ett berättigat intresse i att behandla dina uppgifter.
UPPDATERING AV DENNA INTEGRITETSPOLICY:

Det är alltid den senaste versionen av policydokumentet som är tillgängligt på hemsidan.
Denna policy och dokument utvärderas och utvecklas löpande.